PALUDARIUMS

Paludarium còn gọi là bán cạn mô phỏng hê sinh thái theo dạng đầm lầy, thác suối nước, phần thực vật cạn chiếm khoảng 50-80% so với thực vật dưới nước. Mô hình trang trí mang tính chất làm sinh động và thể hiện được nội dung cho bố cục cần thể hiện, không áp dụng quá nhiều mô hình trong các mẫu hồ bán cạn (thường mô trang hình từ 5-20% là phù hợp nhất với terrarium và paludarium).

Paludarium-Bán cạn Natural


Refine Search